iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

AN CÓRAS OIDEACHAIS SA TÍR SEO Revision Notes

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

AN CÓRAS OIDEACHAIS SA TÍR SEO 3

Seanfhocail 3

Nathanna 3

TÚS –an seanphort céanna 5

1-Cad is oideachas ann 5

2-Saoroideachas? 5

3-Córas na bpointí 5

4 -Easpa áiseanna spóirt 5

4-Oideachas Speisialta 6

5 Réiteach 6

CRÍOCH 6

AN CÓRAS OIDEACHAIS SA TÍR SEO

Seanfhocail

Tús maith leath na hoibre

A good start is half the work

Is aoibhinn beatha an scoláire

It's pleasant the life of a scholar

I dtús na haicíde is fusa í a leigheas

A stitch in time saves nine

Ní féidir ceann críonna a chur ar cholainn óg

An old head can't be put on a young body.

An rud is annamh is íontach

Wonders will never cease

Mol an óige agus tiocfaidh sí

Praise the youth and she will come.

Nathanna

Is iomaí rud a théann i bhfeidhm ar an duine óg

a child is affected by many things

Ceist mhór í i mbéal an phobail faoi láthair

The big question in everyone’s mouth at the minute is.

Feictear domsa go bhfuil/Is léir domsa/Is léir do chách /

It’s quite clear to me / to everyone

Ta feabhas mór tagtha ar

It’s much improved..

Domhnach is dálach ..

Day in day out..

Is mór an dul chun cinn atá déanta /tagtha ar ..le caoga bliain anuas

There’s been a big improvement.

Bíodh sin mar atá

Be that as it may

De réir na saineolaithe

According to the experts

Ag snámh in aghaidh easa

Swimming against the tide

Caithfear a admháil go bhfuil /nach bhfuil

They have to admit that...

Ní haoibhinn beatha an scoláire

It’s not a scholar's Life

Smaoinigh ar seo. An fiú an imní agus an strus

Think about it – it’s not worth the worry or stress.

Tá machnamh déanta agam ar ..

I’ve thought about it

TÚS –an seanphort céanna

Meitheamh 2013 buailte linn anois agus tá an seanphort céanna le cloisteáil againn fós –an Córas Oideachais atá againn anseo in éirinn ./Tá an cheist seo pléite agus athphléite ag polaiteóiri, ag múinteoiri,ag tuismitheóirí, ag saineolaithe agus fiú ag scrudaitheóiri agus ag daltaí. Deirtear gur I dtús na haicíde is fusa í a leigheas, ach féach orainn anois, i gcónaí ag lorg...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account