iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2018 Paper 2 Irish Ordinary Level

2018. M 6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2018

_______

Gaeilge Gnáthleibhéal

Páipéar II

200 MARC

Dé Máirt 12 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 11.50

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 3

Léigh na treoracha ar leathanach 3

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2 AGUS 3).

Ceist 1:

LÉAMHTHUISCINT:

A (lch 4 & 5)

agus

B (lch 6 & 7)

Ceist 2:

PRÓS:

AINMNITHE (A) (lch 8)

ROG...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account