Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2016 Paper 1 Irish Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDUIMHIR

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2016

Gaeilge Gnáthleibhéal

Stampa an Ionaid

Páipéar I (Cluastuiscint agus Ceapadóireacht)

160 MARC

Dé Luain 13 Meitheamh

Tráthnóna, 2.00 go dtí 3.50

Cuid I: Cluastuiscint (60 Marc)

Don Scrúdaitheoir

Cuid I: Cluastuiscint

Na hIomláin

Cuid A, Fógra 1

Cuid A, Fógra 2

Cuid B, Comhrá 1

Cuid B, Comhrá 2

Cuid C, Píosa 1

Cuid C, Píosa 2

Iomlán

Eolas

Gaeilge

Móriomlán

Nuair a bheidh Cuid I, an Chluastuiscint, críochnaithe agat lean ar aghaidh agus freaga...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account