iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2015 Paper 2 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

2010.

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2015

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar II

200 MARC

Dé Máirt 9 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.35

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 3

Léigh na treoracha ar leathanach 3

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Ceist 1:

LÉAMHTHUISCINT: A agus B

Tá Ceist 1 - 5 ar cómharc.

Glacfar le freagraí i d’fhocail féin nó i bh...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account