iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2015 Paper 1 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

_

________

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2015

SCRÚDUIMHIR

Gaeilge Ardleibhéal

Stampa an Ionaid

Páipéar I (Cluastuiscint agus Ceapadóireacht)

160 MARC

Dé Luain 8 Meitheamh

Tráthnóna, 2.00 go dtí 4.20

Cuid I: Cluastuiscint (60 Marc)

Don Scrúdaitheoir

Cuid I: Cluastuiscint

Na hIomláin

Cuid A, Fógra 1

Cuid A, Fógra 2

Cuid B, Comhrá 1

Cuid B, Comhrá 2

Cuid C, Píosa 1

Cuid C, Píosa 2

Iomlán

Eolas

Gaeilge

Móriomlán

Treoracha d’iarrthóirí

Freagair gach cuid - A, B, C - sa fhreagarleabhar seo.

C...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account