iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2015 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2015

Scéim Mharcála

Gaeilge

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account