iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2014 Paper 1 Irish Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDUIMHIR

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2014

Gaeilge Gnáthleibhéal

Stampa an Ionaid

Páipéar I (Cluastuiscint agus Ceapadóireacht)

160 MARC

Dé Luain 9 Meitheamh

Tráthnóna, 2.00 go dtí 3.50

Cuid I: Cluastuiscint (60 Marc)

Don Scrúdaitheoir

Cuid I: Cluastuiscint

Na hIomláin

Cuid A, Fógra 1

Cuid A, Fógra 2

Cuid B, Comhrá 1

Cuid B, Comhrá 2

Cuid C, Píosa 1

Cuid C, Píosa 2

Iomlán

Eolas

Gaeilge

Móriomlán

Nuair a bheidh Cuid I, an Chluastuiscint, críochnaithe agat lean ar aghaidh agus freaga...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account