Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2013 Paper 2 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2013

2010.

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar II

200 MARC

Dé Máirt 11 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.35

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 3

Léigh na treoracha ar leathanach 3

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Ceist 1:

LÉAMHTHUISCINT: A agus B

Tá Ceist 1 - 5 ar cómharc.

Glacfar le freagraí i d’fhocail féin nó i bh...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account