iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2012 Paper 2 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

2010.

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2012

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar II

200 MARC

Dé Máirt 12 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.35

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 3

Léigh na treoracha ar leathanach 3

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Ceist 1:

LÉAMHTHUISCINT: A agus B

Tá Ceist 1 – 5 ar cómharc.

Glacfar le freagraí i d’fhocail féin nó i bh...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account