iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2012 Paper 1 Irish Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

M5C

Na hIomláin

Cuid I: Cluastuiscint

A

B

C

Iomlán

Scrúdú na hArdteistiméireachta

SCRÚDUIMHIR

Gaeilge Gnáthleibhéal

Stampa an Ionaid

Páipéar I (Cluastuiscint agus Ceapadóireacht)

160 MARC

Nuair a bheidh Cuid I, an Chluastuiscint, críochnaithe agat lean ar aghaidh agus freagair Cuid II, an Cheapadóireacht, i do fhreagarleabhar.

Don Scrúdaitheoir

Cuid I: Cluastuiscint

CUID A

CUID B

CUID C

Ceist

Marc

Ceist

Marc

Ceist

Marc

1

1

1

2

2

2

Iom.

Iom.

Iom.

Eolas

Gaeilge

Móriomlán

Cuid I: Cluastuiscint

(60 Marc)

Treo...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account