Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2012 Paper 1 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

M7C

Scrúdú na hArdteistiméireachta

Stampa an Ionaid

SCRÚDUIMHIR

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar I (Cluastuiscint agus Ceapadóireacht)

160 MARC

Cuid I: Cluastuiscint

(60 Marc)

Treoracha d’iarrthóirí

Freagair gach cuid - A, B, C - sa fhreagarleabhar seo.

Caithfidh do chuid freagraí uile sa triail seo a bheith i nGaeilge, ach amháin nuair nach gá sin.

Nuair a bheidh Cuid I, an Chluastuiscint, críochnaithe agat lean ar aghaidh agus freagair Cuid II, an Cheapadóireacht, i do fhreagarleab...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account