iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2011 Paper 1 Irish Ordinary Level

2011. M5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2011

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉ LUAIN, 13 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

CEIST 1 – CEAPADÓIREACHT– [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A – GIOTA LEANÚNACH – (60 marc)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar cheann amháin...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account