Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2011 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN ARDTEISTIMÉIREACHT, 2011

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE

ARDLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

  1. Ionramháil Ábhair = 20 marc

{ }

  1. Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[Cumas Gaeilge = (i) fairsinge agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra, móide

(ii) beachtas maidir le máistreacht cruinnúsáide ar na príomhghnéithe de cheart na Gaeilge.]

Nóta: Caithfidh an Scrúdaitheoir an marc a bhronntar as 20 (Ábhar) agus an marc a bhronntar...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account