iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Paper 2 Irish Ordinary Level

2010. M.6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR II

(110 marc)

DÉ MÁIRT, 15 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.50

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

Freagair Ceist Iomlán, (a) agus (b), sa Phrós agus san Fhilíocht.

Maidir leis an bPrós:

Tá rogha ann idir an Cúrsa Ainmnithe (leathanach 2) agus an Cúrsa Roghnach (leathanach 5). Maidir leis an bhFilíocht:

Tá rogha ann idi...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account