Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2010 Paper 1 Irish Ordinary Level

2010. M5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉ LUAIN, 14 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

Lch 1 de 4

THALL 

CEIST 1 – CEAPADÓIREACHT– [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A – GIOTA LEANÚNACH – (60 marc)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin)...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account