Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2010 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2010

SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE

ARDLEIBHÉAL

1

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

  1. Ionramháil Ábhair = 20 marc

{ }

  1. Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[Cumas Gaeilge = (i) fairsinge agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra, móide

(ii) beachtas maidir le máistreacht cruinnúsáide ar na príomhghnéithe de cheart na Gaeilge.]

Nóta: Caithfidh an Scrúdaitheoir an marc a bhronntar as 20 (Ábhar) agus an marc a bhronntar as 80 (Gaeilge) a thaispeáin...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account