Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2008 Paper 2 Irish Ordinary Level

2008. M.6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2008

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR II

(110 marc)

DÉ MÁIRT, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.)

Freagair Ceist Iomlán ((a) agus (b)) sa Phrós agus san Fhilíocht.

Maidir leis an bPrós:

Tá rogha idir an Cúrsa Ainmnithe (leathanach 2) agus an Cúrsa Roghnach (leathanach 5). Maidir leis an bhFilíocht:

Tá rogha i...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account