Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2008 Paper 1 Irish Ordinary Level

2008. M5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2008

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉ LUAIN, 9 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.)

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

CEIST 1 – CEAPADÓIREACHT– [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A – GIOTA LEANÚNACH – (60 MARC)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar cheann amhái...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account