iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 paper 2 Irish Ordinary Level

2007. M.6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2007

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL PÁIPÉAR II

(110 marc)

AOINE, 8 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.50

(NI mór do na hiarrthóirI cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhItear faillitheach ann.)

Freagair Ceist Iomlán ((a) agus (b)) sa Phrós agus san Fhilíocht.

Maidir leis an bPrós:

Tá rogha idir an Cúrsa Ainmnithe (leathanach 2) agus an Cúrsa Roghnach (leathanach 5). Maidir leis an bhFilIocht:

Tá rogha idir an Cúrs...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account