iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Paper 1 Irish Ordinary Level

2007. M5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2007

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉARDAOIN, 7 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.)

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

THALL 

CEIST 1 – CEAPADÓIREACHT– [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A – GIOTA LEANÚNACH – (60 MARC)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar chea...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account