iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 Paper 2 Irish Ordinary Level

M.6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2006

GAEILGE - GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR II

(110 marc)

DÉ hAOINE, 9 MEITHEAMH – MAIDIN 9.30 go dtí 11.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna trí bheith faillíoch ann.)

Tá Roinn A (Cúrsa Ainmnithe) agus Roinn B (Cúrsa Roghnach) ag baint leis an scrúdpháipéar seo.

Mar shampla, má fhreagraíonn tú Ceist 1 (Prós) agus an freagra sin bunaithe ar an gceist ar an bPrós Ainmnithe ar an scrúdpháipéar, t...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account