iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 Paper 2 Irish Ordinary Level

M.6

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2005

GAEILGE - GNÁTHLEIBHÉAL PÁIPÉAR II

(110 marc)

AOINE, 10 MEITHEAMH – 9.30 go dtí 11.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna trí bheith faillíoch ann.)

Roinn A (Cúrsa Ainmnithe) nó Roinn B (Cúrsa Roghnach) a fhreagairt. (Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt i Roinn A nó i Roinn B.)

Thall

ROINN A - CÚRSA AINMNITHE –

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt anseo.

CEIST 1 - PRÓS AINMNITHE - [55 mhar...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account