iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2004 Paper 1 Irish Ordinary Level

M5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2004

GAEILGE - GNÁTHLEIBHÉAL

PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna trí bheith faillíoch ann.)

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

THALL 

CEIST 1 – CEAPADÓIREACHT– [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A - GIOTA LEANÚNACH - (60 MARC)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar cheann amhái...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account