iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 Paper 1 Irish Ordinary Level

M. 5

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2003

GAEILGE - GNÁTHLEIBHÉAL PÁIPÉAR I

(220 marc)

DÉARDAOIN 5, MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50

(Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna trí bheith faillíoch ann.)

Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - [120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.

A - GIOTA LEANÚNACH - (60 marc)

Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar cheann amháin de...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account