iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2014 German Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2014 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2014

2014. M15

GEARMÁINIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ hAOINE, 13 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 13 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Ceist

Marc

Text I LV

Text I AG

Text II LV

Text II AT

Text III LV

SP

Iomlán (1)

HV

Iomlán + HV

Bónas don Ghaeilge

Móriomlán...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account