iRevise

2011 German Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

2011. M16

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2011 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2011

GEARMÁINIS – ARDLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN – HIGHER LEVEL (220 marks)

SCRÚDUIMHIR

DÉ hAOINE, 17 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 17 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán

(EXAM NUMBER) 

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

na Marcanna

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

TREORACHA

Ceist

Marc

Text I LV...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account