iRevise

2010 German Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010

2010. M15

GEARMÁINIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ hAOINE, 18 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 18 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Ceist

Marc

Text I LV

Text I AG

Text II LV

Text II AT

Text III LV

SP

Iomlán (1)

HV

Iomlán + HV

Bónas don Ghaeilge

Mór-Iomlá...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account