iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 German Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2008 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2008

2008. M16

GEARMÁINIS – ARDLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN – HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ hAOINE, 13 MEITHEAMH – MAIDIN 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 13 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR



(EXAM NUMBER)

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

TREORACHA

Ceist

Marc

Text I ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account