iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 German Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

2007. M16

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2007 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2007

GEARMÁINIS - ARDLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN – HIGHER LEVEL (220 marks)

SCRÚDUIMHIR

DÉ hAOINE, 15 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 15 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán

(EXAM NUMBER) 

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

na Marcanna

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

TREORACHA

Ceist

Marc

Text ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account