iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 German Ordinary Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2005 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2005

M15

GEARMÁINIS - GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN - ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ hAOINE, 17 MEITHEAMH - MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 17 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR



(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Ceist

Marc

Text I LV

Text I AG

Text II LV

Text III LV

Text III AT

SP

Iomlán (1)

HV

Iomlán + HV

Bónas don Ghaeilge

Mór Iomlán...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account