iRevise

2003 German Ordinary Level

M15

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2003 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2003

GEARMÁINIS - GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) GERMAN - ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ hAOINE, 13 MEITHEAMH – MAIDIN 9.30 go dtí 12.00 FRIDAY, 13 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Ceist

Marc

Text I LV

Text I AG

Text II LV

Text II AT

Text III LV

SP

Iomlán (1)

HV

Iomlán + HV

Bónas don Ghaeilge

Mór Iomlán

(A...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account