iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2015 French Ordinary Level

2015. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2015 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2015

FRAINCIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 10 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

(ANSWERED THROUGH) *Ghaeilge nó Bhéarla (Irish or English)

Móriomlán na Marcanna

DON SCRÚDAITHEOIR

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

TREORACHA

Roinn

Mar...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account