iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2015 French Higher Level

2015. M14

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2015 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2015

FRAINCIS - ARDLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 10 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Móriomlán na Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas

don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or Engli...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account