iRevise

2012 French Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2012

2012. M14

FRAINCIS - ARDLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 13 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 13 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Móriomlán na Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas

don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or Engli...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account