Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2012 Aural Paper French Higher Level

2012. M14A

Scrúduimhir Examination Number

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2012

FRAINCIS – ARDLEIBHÉAL FRENCH – HIGHER LEVEL

TRIAIL CHLUASTUISCEANA (80 marc) LISTENING COMPREHENSION TEST (80 marks)

DÉ CÉADAOIN, 13 MEITHEAMH, 12.10 go dtí 12.50

WEDNESDAY, 13 JUNE, 12.10 to 12.50

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

ROINN I

ROINN II

ROINN III

ROINN IV

ROINN V

Iomlán

N.B Bíodh do fhreagraí as Gaeilge, ach ní gá dóibh a bhei...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account