iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 French Ordinary Level

2010. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010

FRAINCIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 16 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 16 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Móriomlán na Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Ghaeilge nó Bhéarla (Irish ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account