iRevise

2010 French Ordinary Level

2010. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010

FRAINCIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 16 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 16 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Móriomlán na Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Ghaeilge nó Bhéarla (Irish ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account