iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 French Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010

2010. M14

FRAINCIS – ARDLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH – HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 16 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 16 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)

DON SCRÚDAITHEOIR

Móriomlán na Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or Engl...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account