iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2009 French Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

2009. M14

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2009 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2009

FRAINCIS - ARDLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 10 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Móriomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or En...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account