iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 French Ordinary Level

2008. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2008 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2008

FRAINCIS – GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH – ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ CÉADAOIN, 11 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 WEDNESDAY, 11 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



Mór- iomlán na

DON SCRÚDAITHEOIR

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

Marcanna

STAMPA AN IONAID

(Centre Stamp)

TREORACHA

Roinn

Mar...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account