iRevise

2007 French Ordinary Level

2007. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2007 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2007

FRAINCIS - GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ MÁIRT, 12 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 TUESDAY, 12 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Mór-Iomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or E...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account