iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 French Ordinary Level

2007. M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2007 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2007

FRAINCIS - GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ MÁIRT, 12 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 TUESDAY, 12 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluastuiscint

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Mór-Iomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or E...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account