iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 French Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2006 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2006

M14

FRAINCIS - ARDLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - HIGHER LEVEL (220 marks)

DÉ MÁIRT, 13 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 12.00 TUESDAY, 13 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluast.

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Mór-Iomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

STAMPA AN ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account