iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 French Ordinary Level

M13

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ ARDTEISTIMÉIREACHTA, 2003 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2003

FRAINCIS - GNÁTHLEIBHÉAL (220 marc) FRENCH - ORDINARY LEVEL (220 marks)

DÉ MÁIRT, 10 MEITHEAMH – MAIDIN 9.30 go dtí 12.00 TUESDAY, 10 JUNE – MORNING, 9.30 to 12.00

  1. SCRÚDUIMHIR

(EXAM NUMBER)



DON SCRÚDAITHEOIR

Mór- iomlán na

Marcanna

  1. FREAGRAÍODH TRÍ*

Roinn

Marc

I

II

Cluas.

Iomlán

Bónas don Ghaeilge

Mór-Iomlán

(ANSWERED THROUGH) *Gaeilge nó Béarla (Irish or English)

STAMPA AN I...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account