iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Paper 2 Irish Higher Level

2010. S.8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2010

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR II

(90 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2.45 go dtí 4.15

Lch 1 de 6 THALL

ROINN I PRÓS LITEARTHA 30 MARC

Ceist 1. Léigh an sliocht seo agus freagair trí cinn de na ceisteanna a ghabhann leis. (15 mharc)

Ní mór ceist amháin a roghnú as A agus ceist amháin a roghnú as B.

Is féidir an tríú ceist a roghnú as A as B. Ní gá níos mó ná leathanach a scríobh.

Bíodh na freagraí i d’fhocail féin...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account