iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Paper 1 Irish Higher Level

2010. S.7

SCRÚDUIMHIR

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2010

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR I

(150 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.30

CUID

A

B

C

CEIST

1

2

1

2

1

2

IOMLÁN

MARC

Cluastuiscint

GAEILGE

Iomlán na marcanna

Don Scrúdaitheoir

STAMPA AN IONAID

N.B. Caithfear an scrúdpháipéar seo a thabhairt ar ais le do fhreagarleabhar.

Scríobh freagraí ROINN I ar an scrúdpháipéar féin.

Scríobh freagraí ROINN II, ROINN III agus ROINN IV i do fhreagarleabhar.

ROINN I CLUAST...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account