iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Irish Ordinary Level

SCRÚDUIMHIR

2010. S6

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán

na Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2010 GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

(240 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.30

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

1. Móriomlán na n-iomlán bun leathanaigh.

Nóta: 

Ní mór don mharc ag 1 thuas a bheith mar an gcéanna leis an IOMLÁN

sa ghreille ar dheis.

ROINN I - CLUASTUISCINT

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

II

1

2

3

III

4

5

6

IOMLÁN

CLUASTUISCINT

MÓRIOMLÁN

GRÁD

CUID A

CUID B

CUID C

Cei...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account