iRevise

2010 Irish Ordinary Level

SCRÚDUIMHIR

2010. S6

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán

na Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2010 GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL

(240 marc)

DÉARDAOIN, 10 MEITHEAMH – MAIDIN, 9.30 go dtí 11.30

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

1. Móriomlán na n-iomlán bun leathanaigh.

Nóta: 

Ní mór don mharc ag 1 thuas a bheith mar an gcéanna leis an IOMLÁN

sa ghreille ar dheis.

ROINN I - CLUASTUISCINT

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

II

1

2

3

III

4

5

6

IOMLÁN

CLUASTUISCINT

MÓRIOMLÁN

GRÁD

CUID A

CUID B

CUID C

Cei...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account