iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 Paper 2 Irish Higher Level

2008. S.8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2008

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR II

(120 marc)

DÉ hAOINE, 6 MEITHEAMH – MAIDIN, 10.45 go dtí 12.45

ROINN I – PRÓS LITEARTHA [30 marc]

Ceist 1. Léigh an sliocht seo agus freagair trí cinn de na ceisteanna a ghabhann leis. (15 mharc)

Ní mór ceist amháin a roghnú as A agus ceist amháin a roghnú as B.

Is féidir an tríú ceist a roghnú as A as B. Ní gá níos mó ná leathanach a scríobh.

[Bíodh na freagraí i d'fhocail féin, chomh fada ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account