iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 Paper 1 Irish Ordinary Level

2008. S6

SCRÚDUIMHIR

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán

na Marcanna

DON SCRÚDAITHEOIR

1. Móriomlán na n-iomlán bun leathanaigh

Nóta:

Is den riachtanas é go bhfreagródh an marc ag 1 thuas don IOMLÁN sa ghreille ar dheis.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2008

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 5 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2.45 go dtí 4.15

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

IOMLÁN

CT

MÓRIOMLÁN

GRÁD

Garáiste Uí Néill

Meicneoirí ag teastáil

3

Uimhir

Litir

1

2

3

4

5

6

7

8...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account