iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 Paper 1 Irish Higher Level

2008. S.7

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2008

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR 1

(100 marc)

DÉARDAOIN, 5 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2.45 go dtí 4.15

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc) (Ní gá níos mó ná leathanach go leith a scríobh.)

AISTE

Scríobh aiste ar do rogha ceann amháin de na hábhair seo:

    1. Bia folláin – an tábhacht a bhaineann leis i saol an duine.
    2. An phearsa phoiblí is mó a bhfuil meas agam a...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account