iRevise

2007 Paper 2 Irish Higher Level

2007. S.8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR II

(120 marc)

AOINE, 8 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2.45 go dtí 4.45

ROINN I – PRÓS LITEARTHA [30 marc]

Ceist 1 Léigh an sliocht seo agus freagair trí cinn de na ceisteanna a ghabhann leis. (15mharc)

Ní mór ceist amháin a roghnú as A agus ceist amháin a roghnú as B.

Is féidir an tríú ceist a roghnú as A B. Ní gá níos mó ná leathanach a scríobh.

[Bíodh na freagraí i d'fhocail féin, chomh fada agus is ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account