iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Paper 1 Irish Ordinary Level

2007. S6

SCRÚDUIMHIR

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán na Marcanna

DON SCRÚDAITHEOIR

1. Móriomlán na n-iomlán bunleathlanaigh

Nóta: Is den riachtanas é go bhfreagródh an marc ag 1 thuas don IOMLÁN sa ghreille

ar dheis.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 7 MEITHEAMH — TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

IOMLÁN

CT

MÓRIOMLÁN

GRÁD

Cruinniú ar siúl Cosc ar fhóin phóca

3

Uimhir

Litir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account